ARMY TOUGH RUN 2022 NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Nacionālo bruņoto spēku publiskā tēla un karavīra profesijas popularizēšanai.

1.2. Popularizēt šķēršļu sacensības (turpmāk tekstā OCR (obstacle course race)) Latvijas armijas, NATO partnervalstu karavīriem, Aizsardzības un Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, Latvijas iedzīvotājiem.

1.3. Veicināt iedzīvotāju patriotisma celšanu un vienotības sajūtas radīšanu kopā ar karavīriem veicot šķēršļus sacensībās.

1.4. Palielināt sportiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, iesaistot iedzīvotājus sportiskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

1.5. Noteikt spēcīgākos sieviešu, vīriešu, jauniešu dalībniekus, kā arī komandas dažādās distancēs un vecuma grupās.

2. OCR

Sacensību pamatā ir taku skriešana, kur skriešanas laikā jāpārvar dažādas grūtības pakāpju dabīgi, mākslīgi un mentāli šķēršļi. Šķēršļu skrējiens nodrošina izturības, spēka, veiklības, ātruma trenēšanu un pārbaudi.

3. Organizators

Sacensības organizē Biedrība Sporta Klubs Metroons sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Speciālo operāciju pavēlniecība Speciālo uzdevumu vienība, Aizsardzības ministriju un Siguldas novada domi. E-pasts saziņai armytoughrun@mil.lv.

4. Vispārējie noteikumi

4.1. Dalībniekiem jābūt vismaz 14 gadus veciem uz sacensību norises brīdi.

4.2. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu vai jābūt līdzi vecāku vai aizbildņu parakstītai atļaujai piedalīties sacensībās.

4.3. Dalībnieks var pieteikties tikai vienai distancei.

4.4. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām organizatora mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

4.5. Sacensību laikā aizliegts pārkāpt sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumus.

4.6. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot mājas lapā.

4.7. Organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

4.8. Reģistrācijā katram dalībniekam iedos aploksni ar numuru. Numurs pirms starta jāuzliek priekšā tā, lai tas būtu redzams visu sacensību laiku.

4.9. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts ar čipu, kas ir izvietots uz numura. Dalībnieks ir pats atbildīgs par pareizu numura piestiprināšanu.

4.10. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

4.11. Visiem dalībniekiem jāievēro godīgas spēles principi (FAIR PLAY); tas iekļauj sevī:

4.11.1. Vienmēr izturies tā, kā Tu gribi, lai citi izturētos pret Tevi- attiecībā pret citiem dalībniekiem, sacensību organizatoriem, personālu, brīvprātīgajiem.

4.11.2. Katrs dalībnieks ir liecinieks jaunam augošam sporta veidam Latvijā, tāpēc veidosim pasākumu tā, lai arī nākošreiz sportistiem būtu interesanti braukt uz šīm sacensībām.

4.11.3. Katrs dalībnieks seko tam, lai vienmēr atrastos trasē, kura apzīmēta ar norobežojošo lentu un komuflētām virziena norādes bultām uz balta fona. Izejot ārpus trases, sportistam trasē jāatgriežas tajā vietā, kurā viņš trasi pametis.

4.11.4. Dalībnieki nedrīkst patvaļīgi mainīt trases marķējumu.

5. Distance

5.1. Trase ir veidota apvidū no dabīgiem (pauguri, smilts, ūdens) un mākslīgiem šķēršļiem.

Distance

Garums

Grupa

VECUMS

Piezīmes

12.7mm ELITE

~10 km

EV / ES

2004. gadā dzimuši un vecāki

No 18 gadu vecuma

 

5.56mm TAUTA

 

~5 km

TV1 / TS1

1987.g. gadā dzimuši un jaunāki

No 18 gadu vecuma

TV2 / TS2

No 1978.g. līdz 1986. gadā dzimuši

No 18 gadu vecuma

TV3 / TS3

1977.gadā dzimuši un vecāki

No 18 gadu vecuma

4.6mm JAUNSARDZE

~5 km

JV / JS

No 2004.g līdz 2008.gadam dzimuši

No 14 līdz 18 gadiem

5.56mm KOMANDAS

(komanda ar apgrūtinājumu veic distanci kopā)

~5 km

K

2004. gadā dzimuši un vecāki

No 18 gadu vecuma 3 cilvēku grupa

5.2. Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar trasē izvietotajiem šķēršļiem, kā arī tos izmēģināt līdz pirmajam starta signālam netraucējot citus sacensību dalībniekus.

5.3. Dalībnieki, kas ilgstoši bloķē citu dalībnieku virzību šķērslī un nereaģē uz tiesnešu norādījumiem, kā arī pārkāpj citus tiesnešu norādījumus, var tikt DISKVALIFICĒTI.

5.4. Dalībniekiem trasē un pie šķēršļiem, kuri ir lēnāki par citiem, nekavējoties jāpalaiž garām sportists, kurš tuvojas no aizmugures. Tuvojošais sportists to dara izsaucoties: “Garām!” vai angļu valodā “Passing!”.

5.5. Skrējiena laikā dalībnieks, neveicot šķērsli, varēs veikt atkārtotus piegājienus šķēršļu veikšanai pa atsevišķi iezīmētu joslu “RETRY”. Ja dalībnieks nespēj veikt šķērsli, tad dodas pie tiesneša, kurš noņem dalībnieka aproci. Dalībnieks turpina distanci bez dalībnieka aproces.

5.6. Sacensību laikā palīdzība no skatītājiem, izņemot medicīnisko palīdzību, dalībniekam tiks traktēta, kā DISKVALIFIKĀCIJA.

5.7. Kontrollaiks trasē visām distancēm - 2h.

6. Dalībnieki

6.1. NBS regulāro spēku vienību karavīri, zemessargi, jaunsargi, civilie darbinieki, AM un IeM iestāžu darbinieki, NATO valstu karavīri un Latvijas iedzīvotāji.

7. Apģērbs un ekipējums

7.1. Drīkst lietot savus ūdens rezervuārus - pudeles, dzeršanas somas/sistēmas, u.c.

7.2. Drīkst lietot elkoņu aizsargus, ceļu sargus.

7.3. Apģērbs atbilstoši laika apstākļiem, pēc dalībnieka ieskatiem un pieredzes.

7.4. AIZLIEGTI jebkāda veida apavi ar radzēm (orientēšanās apavi) vai futbola buči.

8. Sodi un to veidi

8.1. Šķēršļa neveikšanas gadījumā (diskvalifikācija –turpmāk DSQ). Atļauts turpināt trasi.

8.2. Sods par nestartēšanu savā grupā (DSQ).

8.3. Sods par tīšu sacensību trases robežu šķērsošanu (DSQ).

8.4. Pretenzijas par rezultātiem, sodiem tiek pieņemtas ne vēlāk, kā stundu pēc sacensību finiša.

9. Apbalvošana

9.1. Katrs trasi veikušais dalībnieks saņem piemiņas medaļu.

9.2. 1.-3.vietas ieguvēji, kuri finišējuši, saņems MEDAĻAS atsevišķi par izcīnītajām godalgotajām vietām.