NOLIKUMS

PATRIA TOUGH RUN

1. Mērķis un uzdevumi;
2. OCR;
3. Organizators;
4. Vispārējie noteikumi;
5. Distance;
6. Dalībnieki;
7. Apģērbs, ekipējums;
8. Sodi, to veidi;
9. Sacensību norises vieta un laiks;
10. Apbalvošana.

1. Mērķis un uzdevumi:

1.1. Nacionālo bruņoto spēku publiskā tēla un karavīra profesijas popularizēšanai;
1.2. Popularizēt šķēršļu sacensības (turpmāk tekstā OCR (obstacle course race)) Latvijas armijas, NATO partnervalstu karavīriem, Aizsardzības un Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, Latvijas iedzīvotājiem;
1.3. Veicināt iedzīvotāju patriotisma celšanu un vienotības sajūtas radīšanu kopā ar karavīriem veicot šķēršļus sacensībās;
1.4. Palielināt sportiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, iesaistot iedzīvotājus sportiskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs;
1.5. Noteikt spēcīgākos sieviešu, vīriešu, jauniešu dalībniekus, kā arī komandas dažādās distancēs un vecuma grupās.

2. OCR

Sacensību pamatā ir taku skriešana, kur skriešanas laikā jāpārvar dažādas grūtības pakāpju dabīgi, mākslīgi un mentāli šķēršļi. Šķēršļu skrējiens nodrošina izturības, spēka, veiklības, ātruma trenēšanu un pārbaudi.

3. Organizators

Sacensības organizē Nacionālo bruņoto spēku Speciālo operāciju pavēlniecība Speciālo uzdevumu vienība un biedrība “Forti Patria” sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Siguldas novada domi. Kontaktinformācija: patriatoughrun@gmail.com tel.nr. 26138326.

4. Vispārējie noteikumi

4.1. Dalībniekiem jābūt vismaz 14 gadus veciem uz sacensību norises brīdi;
4.2. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu vai jābūt līdzi vecāku vai aizbildņu parakstītai atļaujai piedalīties sacensībās;
4.3. Dalībnieks var pieteikties tikai vienai distancei;
4.4. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst PATRIA TOUGH RUN laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām PATRIA TOUGH RUN mārketinga un reklāmas aktivitātēm;
4.5. Sacensību laikā aizliegts pārkāpt sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumus;
4.6. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.patriatoughrun.lv;
4.7. Organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā;
4.8. Reģistrācijā katram dalībniekam iedos aploksni ar numuru, sporta identu un dalībnieka aproci. Aproce pirms starta jāuzliek uz labās rokas un tai jābūt redzamai visu sacensību laiku;
4.9. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts ar sporta identu palīdzību, kas atradīsies piestiprināts pie sacensību dalībnieka. Finišā sporta idents jāatgriež sacensību organizatoriem. Sods par Identa neatgriešanu EUR 62;
4.10. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai;
4.11. Visiem dalībniekiem jāievēro godīgas spēles principi (FAIR PLAY); tas iekļauj sevī:
4.11.1. Vienmēr izturies tā, kā Tu gribi, lai citi izturētos pret Tevi- attiecībā pret citiem dalībniekiem, sacensību organizatoriem, personālu, brīvprātīgajiem;
4.11.2. Katrs dalībnieks ir liecinieks jaunam augošam sporta veidam Latvijā, tāpēc veidosim pasākumu tā, lai arī nākošreiz sportistiem būtu interesanti braukt uz šīm sacensībām;
4.11.3. Katrs dalībnieks seko tam, lai vienmēr atrastos trasē, kura apzīmēta ar norobežojošo lentu un virziena norādes bultām dzeltenā krāsā. Izejot ārpus trases, sportistam trasē jāatgriežas tajā vietā, kurā viņš trasi pametis;
4.11.4. Dalībnieki nedrīkst patvaļīgi mainīt trases marķējumu.

5. Distance

5.1. Trase ir veidota apvidū no dabīgiem (pauguri, smilts, ūdens) un mākslīgiem šķēršļiem.
Dalībniekiem pieejamas 4 distances:

Distance

GARUMS

Grupa

VECUMS

Piezīmes

12.7mm ELITE

~10km

EV/ES

2001. gadā dzimuši un vecāki

No 18 gadu vecuma

 

5.56mm TAUTA

 

~5km

TV1/TS1

1984.g. līdz 2001. gadā dzimuši

No 18 gadu vecuma

TV2/TS2

No 1975.g. līdz 1983. gadā dzimuši

No 18 gadu vecuma

TV3/TS3

1974.gadā dzimuši un vecāki

No 18 gadu vecuma

4.6mm JAUNSARDZE

~5km

JV/JS

No 2001.g līdz 2005.gadam dzimuši

No 14 līdz 18 gadiem

5.56mm KOMANDAS

~5km

K

2001. gadā dzimuši un vecāki

No 18 gadu vecuma

3 cilvēku grupa

Komanda~ 5km (1 aplis sadalīts 3 posmos, komandas sastāvs 3 cilvēku grupa) dalībnieki no 18 gadiem.

5.2. Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar trasē izvietotajiem šķēršļiem, kā arī tos izmēģināt līdz pirmajam starta signālam netraucējot citus sacensību dalībniekus;
5.3. Dalībnieki, kas ilgstoši bloķē citu dalībnieku virzību šķērslī un nereaģē uz tiesnešu norādījumiem, kā arī pārkāpj citus tiesnešu norādījumus, var tikt DISKVALIFICĒTI;
5.4. Dalībniekiem trasē un pie šķēršļiem, kuri ir lēnāki par citiem, nekavējoties jāpalaiž garām sportists, kurš tuvojas no aizmugures. Tuvojošais sportists to dara izsaucoties: “Garām!” vai angļu valodā “Passing!”;
5.5. Skrējiena laikā dalībnieks, neveicot šķērsli, varēs veikt atkārtotus piegājienus šķēršļu veikšanai pa atsevišķi iezīmētu joslu “RETRY”. Ja dalībnieks nespēj veikt šķērsli, tad dodas pie tiesneša, kurš noņem dalībnieka aproci. Dalībnieks turpina distanci bez dalībnieka aproces;
5.6. Sacensību laikā palīdzība no skatītājiem, izņemot medicīnisko palīdzību, dalībniekam tiks traktēta, kā DISKVALIFIKĀCIJA;
5.7. Kontrollaiks trasē visām distancēm - 2h.

6. Dalībnieki

NBS regulāro spēku vienību karavīri, zemessargi, jaunsargi, civilie darbinieki, AM un IeM iestāžu darbinieki, NATO valstu karavīri un Latvijas iedzīvotāji.

7. Apģērbs un ekipējums

7.1. Drīkst lietot savus ūdens rezervuārus (Camelbak);
7.2. Drīkst lietot elkoņu aizsargus, ceļu sargus;
7.3. Apģērbs atbilstoši laika apstākļiem, pēc dalībnieka ieskatiem un pieredzes;
7.4. AIZLIEGTS šāds ekipējums: jebkāda veida apavi ar radzēm (orientēšanās apavi) vai futbola buči.

8. Sodi to veidi

8.1. Šķēršļa neveikšanas gadījumā noņem dalībnieka aproci;
8.2. Sods par nestartēšanu savā grupā (diskvalifikācija –turpmāk DSQ);
8.3. Sods par tīšu sacensību trases robežu šķērsošanu (DSQ);
8.4. Pretenzijas par rezultātiem, sodiem tiek pieņemtas ne vēlāk, kā stundu pēc sacensību finiša.

9. Sacensību norises vieta un laiks

Sacensību norisināsies Siguldas novada Laurenču FISCHER slēpošanas centrā, 2019. gada 15. Jūnijā.

LAIKS AKTIVITĀTE
09:00 Reģistrācija un numuru izsniegšana
10:30-11:00 Starts 4.6mm distancei
11:00-12:30 Starts 5.56mm distancei
12:30 Starts komandām
13:00-14:00 Starts 12.7mm distancei
15:00-16:00 Muzikāls priekšnesums
16:00 Apbalvošana


*Starta laiki var tikt precizēti un mainīti

10. Apbalvošana

10.1. Katrs trasi veikušais dalībnieks saņem piemiņas medaļu;

10.2. 1.-3.vietas ieguvēji, kuri finišējuši ar dalībnieka aprocēm savās grupās, saņems MEDAĻAS atsevišķi par izcīnītajām godalgotajām vietām.